Algemene voorwaarden MM Branding & Business

Herzien juni 2018, te Lent

Artikel 1. Definities 1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. MM Branding & Business Consultancy (hierna vernoemd MM): (KvK nr. 51793121)
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van MM
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en MM

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door MM gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door MM verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met MM verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van MM en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MM en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door MM gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. MM is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan MM wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en MM zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen doormiddel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht MM niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat MM gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor MM van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website komt op een domeinnaam (URL) van de opdrachtgever op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden (in een “under construction” omgeving). Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag 50% gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website “zichtbaar” op het internet geplaatst.
 4. Tenzij anders overeengekomen: Facturering van onderhoudskosten gebeuren per jaar vooraf. Jaarlijks ontvangt de opdrachtgever op 18 december een factuur betreffende de kosten van het aankomende kalenderjaar. Betaling dient voldaan te worden voor 1 januari. (14 dagen na uitschrijven jaarlijkse factuur) Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Na online gaan van de website (na akkoord van de opdrachtgever) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen (2 weken) na factuurdatum te geschieden, op de door MM aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.
 9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 30. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website indien afgesloten.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
  • Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website.
  • Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig per maand uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de opdrachtgever doorberekend.
  • Up to date houden van de wordpress installaties
  • 1 uur per maand voor het werken van aanpassingen aan lay-out en teksten
 3. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren is mogelijk. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van 75 euro ex btw.
 4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.
 5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.
 6. MM zal zich, indien een onderhoudscontract is afgesloten als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:
  1. Het up-to-date houden van de mogelijk aanwezige WordPress installatie(s)
  2. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website.
  3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig per maand uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de opdrachtgever doorberekend.
  4. Up to date houden van de wordpress installaties
  5. 1 uur per maand voor het werken van aanpassingen aan lay-out en teksten
 7. MM is ten alle tijden niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor:
  1. Het maken en bewaren back-ups van de website bestanden en database(s). Zorg dus als opdrachtgever dat je zelf een back-up maakt en deze goed bewaard.
  2. Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan.
  3. Het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten.
  4. Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden.
  5. Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden.
  6. MM geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten.
  7. Problemen met de webhosting partij ten aanzien van: hosting, email, servers etc. MM is dient niet als tussenpersoon tussen de opdrachtgever en de hostingpartij. MM zal daarom ook niet fungeren als tussenpersoon.
  8. Registreren van domeinnamen bij hosting partijen. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam.
  9. Schade aan de website door toedoen van hackers, de opdrachtgever zelf of de hostingpartij. Indien de website schade heeft opgelopen kan ter betaling van een vergoeding MM ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht.
 8. MM is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door MM te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens MM ontstaat.
 9. MM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
 10. Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is heeft MM het recht om de website verwijderen. Ter betaling van een vergoeding kan MM ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. MM mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door MM’. Daarnaast heeft MM het recht om een portfolio afbeelding op http://www.mmbrandingbusiness.nl te plaatsen met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.
 3. MM is ten alle tijden niet verantwoordelijk voor plaatsing en controle van niet rechtenvrij fotomateriaal. Indien de opdrachtgever fotomateriaal heeft aangeleverd wat niet rechtenvrij blijkt te zijn is de opdrachtgever hier zelf verantwoordelijk voor mochten hier boetes voor in de brievenbus komen.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

 1. MM zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door MM zullen worden nagestreefd.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal MM steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MM zijn verstrekt, heeft MM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. MM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MM kenbaar behoorde te zijn.
 5. MM zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft MM het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat MM hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door MM of door MM ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart MM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien MM op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan MM worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MM. MM is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal MM de opdrachtgever tevoren schriftelijk of telefonisch informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor MM van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 1 maand. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. MM kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met MM gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. MM heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens MM niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. MM zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van MM kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 11. Levering en levertijd

 1. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. MM en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van MM zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

 

 

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is MM gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. MM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop MM geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. MM kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen (2 weken) na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: ‘www.mmbrandingbusiness.nl/algemenevoorwaarden’. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. MM heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

 1. MM is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door MM doorgevoerd.
 2. MM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan MM. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. Alle door MM in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van MM totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de overeenkomst MM volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten.
 3. De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in iedergeval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van MM niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website.
 4. Alle door MM ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door MM voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 5. Door MM of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van MM.
 6. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten. Zie ook artikel Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 17. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door MM slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van MM. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. MM verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.